Inleiding

OODRIVE BE is een bedrijf dat BlueBackUp software en aanverwante diensten levert met het oog op het maken van backups van computergegevens via een niet door haar geleverde telecomverbinding. Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de BlueBackUp software. Indien u de algemene voorwaarden van andere goederen en diensten wenst te raadplegen, gelieve uw contract te raadplegen of contact op te nemen met OODRIVE BE.

In het geval dat de KLANT gegevens uit het geheugen van de aangeduide computer verliest (technisch probleem, diefstal, enz), zal Adbackup Enterprise ervoor zorgen dat al deze gegevens opnieuw ter beschikking gesteld worden en dit via een telecomverbinding naar een door de KLANT aangeduide computer.

Deze gegevens zullen bovendien beschermd worden om strikt confidentieel te blijven zodanig dat zelfs Adbackup Enterprise geen kennis kan nemen van de inhoud ervan.

De commercialisatie van de producten en de diensten van Adbackup Enterprise wordt verzekerd door hetzij een netwerk van verdelers hetzij door Adbackup Enterprise zelf. In dit kader, wenst de KLANT een beroep te doen op Adbackup Enterprise om zijn computergegevens te backuppen.

Het volgende werd overeengekomen:

Artikel 1 : Voorwerp van de overeenkomst

De algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden bepalen het geheel van de rechten en de plichten die de partijen met elkaar verbinden. Tesamen zullen de algemene en bijzondere voorwaarden vermeld worden als « het contract of de overeenkomst ». Het onderhavige contract vervangt alle documenten, offertes, e-mails, enz. die mogelijk tussen Adbackup Enterprise en de KLANT werden verstuurd met het oog op de ondertekening van dit contract. De KLANT erkent expliciet dat de door hem mondeling verkregen informatie in geen enkel opzicht strijdig is met de bepalingen van de onderhavige overeenkomst en met de eventueel door Adbackup Enterprise verspreide documentatie.

Artikel 2 : Duur

2.1 Bij gebrek aan kennisgeving van een opzegging, één maand voor de vervaldag van onderhavige overeenkomst, door Adbackup Enterprise of door de KLANT via een aangetekende brief met ontvangstbewijs, wordt de overeenkomst stilzwijgend vernieuwd voor opeenvolgende periodes van één jaar, behoudens opzegging door één van de partijen, bekendgemaakt in de bovengenoemde vormen en termijnen.

2.2 Beide partijen hebben het recht om de overeenkomst volledig of gedeeltelijk te beëindigen ingeval één van beide partijen zwaar te kort komt aan zijn verplichtingen. In dit geval moet de beslissing om de overeenkomst te beëindigen met een aangetekende brief met ontvangstbewijs, met daarin de verduidelijking betreffende de overtreding van de overeenkomst, aan de andere partij overgemaakt worden. Wat ondermeer in hoofde van de KLANT als een ernstige tekortkoming en als het niet nakomen van de verplichtingen beschouwd wordt, wordt verduidelijkt in artikel 4.3. Ook het niet betalen van de maandelijkse bijdragen acht dagen na de vervaldag wordt als ernstige tekortkoming aanzien.

2.3 Bij vervroegde verbreking van de overeenkomst te wijten aan de KLANT is hij verplicht onmiddellijk een forfaitairbedrag aan Adbackup Enterprise of aan diegene aan wie de rechten zijn overgedragen of in pand gegeven te betalen. Dit bedrag is gelijk aan 60% van de som van alle resterende maandelijkse bijdragen van de lopende overeenkomst en vormt tussen partijen een opzeggingsvergoeding voor Adbackup Enterprise. Als basis voor de berekening van de te vervallen maanden wordt het gemiddelde van de 12 afgelopen maandfacturen genomen of, indien de Cliënt nog geen 12 facturen heeft ontvangen, het gemiddelde van de reeds ontvangen facturen sinds de start van het contract.

Artikel 3 : Verplichtingen van Adbackup Enterprise

3.1. Als tegenprestatie voor de naleving door de KLANT van het geheel van zijn verbintenissen zoals in de onderhavige overeenkomst opgenomen, verbindt Adbackup Enterprise er zich toe ervoor te zorgen of ervoor te laten zorgen, door eender welke dienstverlener door haar in haar plaats aangesteld, dat de prestaties gedfinieerd in de inleiding en gespecificeerd in de BIJLAGE van de bijzondere voorwaarden zullen uitgevoerd worden conform de artikels 3.2 en volgende.

3.2 Plaats en termijn van levering

3.2.1. De software waarmee de computers van de KLANT moeten uitgerust worden en de hiermee direct in verbinding staande prestaties zullen geleverd en gerealiseerd worden op het adres van de KLANT zoals beschreven in de bijzondere voorwaarden van onderhavige overeenkomst.

3.2.2 De betreffende computers zullen via een telecomverbinding van de KLANT verbonden worden met het datacenter van Adbackup Enterprise waarvan het adres beschikbaar is op de maatschappelijke zetel van het bedrijf.

3.3 Installatie en ontvangst van de software De installatie van de software impliceert dat er een proces verbaal wordt ingevuld dat de effectieve installatie, de ontvangst en het operationele karakter van de software vaststelt. De ontvangst is geldig wanneer zij plaatsvindt op het leveringsadres dat vermeld wordt in bijlage van de bijzondere voorwaarden, ongeacht wie het proces verbaal van installatie van software ondertekent, of dit nu de ondertekenaar van onderhavige overeenkomst is of een aangestelde van de werkgever. Een geldige in ontvangstname door de KLANT impliceert dat hij verklaart en garandeert dat de installatie werd voltooid volgens de regels van de kunst en dat Adbackup Enterprise de software en de apparatuur in correct functionerende toestand heeft achtergelaten.

3.4 Opleiding van de gebruikers Bij de indienststelling van de software voorziet Adbackup Enterprise of zijn gemachtigde in een onmiddellijke opleiding van de gebruikers. Deze opleiding omvat het gebruik van de back-up software. De software is zo ontworpen dat na opleiding, de gebruiker zelf de eventueel verloren gegevens zonder bijstand van Adbackup Enterprise zal kunnen herstellen of vervangen via zijn telecomverbinding.

3.5. Bijstand bij het gebruik van de software Een technische helpdesk zal verzekerd zijn van maandag tot en met vrijdag, tussen 9 en 17:30 uur, behalve op feestdagen.

3.6 Toegang naar de gegevens Adbackup Enterprise zal de KLANT voor het uitvoeren van herstellingen continu toegang naar zijn gegevens op de backupserver verlenen, behalve ingeval van onderhoud van de backupserver. Daarenboven zal Adbackup Enterprise op vraag van de KLANT de gegevens van de KLANT ter plaatse brengen volgens de voorwaarden vervat in de bijlagen van de “bijzondere voorwaarden”.

3.7 Backup rapport (log) Na elke backup operatie genereert de op de KLANT zijn computer geïnstalleerde software een backup rapport (log) dat alle bestanden die naar de backupserver gestuurd werden weergeeft. Dit rapport zal gebruikt kunnen worden als bewijs van het feit dat de bestanden al dan niet effectief naar de backupserver van Adbackup Enterprise gestuurd werden. .

3.8 Onderhoud van de software

3.8.1. Adbackup Enterprise verbindt er zich toe om tijdens de volledige duur van het contract de backup software die zij bij de KLANT leverde en installeerde te onderhouden. Adbackup Enterprise voert geen periodieke controlebezoeken uit. Onderhoud ter plaatse wordt enkel uitgevoerd op vraag van de KLANT in het geval van functiestoornissen.

3.8.2. Adbackup Enterprise zal de KLANT, behalve in dringende gevallen, 4 werkdagen op voorhand via fax of e-mail op de hoogte brengen van het onderhoud van de backupserver gesitueerd in het datacenter van Adbackup Enterprise.

3.8.3. Het onderhoud van de bij de KLANT geïnstalleerde software is ondergeschikt aan het door deze laatste respecteren van zijn verplichtingen omtrent het gebruik van de software zoals beschreven in artikel 4.3 van onderhavige overeenkomst.

3.9 De door Adbackup Enterprise ter beschikking gestelde infrastructuur laat toe om :

 • Via de internetconnectie van de KLANT gegevens naar de server van Adbackup Enterprise te versturen.
 • Via de internetconnectie van de KLANT gegevens naar de server van Adbackup Enterprise te versturen.
 • Via de internetconnectie van de KLANT, de gegevens van de KLANT naar computer te recupereren.

Artikel 4 : Verplichtingen van de KLANT

4.1. Om de opslag van de gegevens te kunnen uitvoeren, geeft de KLANT toestemming aan de medewerkers van Adbackup Enterprise of hun vertegenwoordigers, om bepaalde technische handelingen uit te voeren op elk van de computers waarvan de gegevens opgeslagen moeten worden. Het doel van deze technische handelingen is het testen van het computernetwerk en het installeren van de software nodig voor het opslaan van de gegevens.

4.2. De KLANT verbindt zich er toe om zelf aanwezig of vertegenwoordigd te zijn bij iedere interventie van Adbackup Enterprise. Wanneer de KLANT afwezig is, aanvaardt hij dat elk document getekend door een aangestelde ontegensprekelijk en rechtsgeldig is.

4.3. De KLANT verbindt er zich toe om:

 • De software te gebruiken volgens het doel waarvoor ze bestemd is, Adbackup Enterprise zonder vertraging per fax of e-mail kennis te geven van elke waargenomen beschadiging aan de installatie of aan één van de bijbehorende elementen.
 • Op geen enkele manier aanpassingen te doen aan de software door Adbackup Enterprise geleverd, noch deze te integreren in gelijk welk ander programma.
 • Te zorgen voor een operationele internetverbinding.
 • Als een goede huisvader zijn proces verbaal van installatie te bewaren op een veilige plaats. De KLANT erkent ervan op de hoogte te zijn en te begrijpen dat ingeval hij zijn data verliest hij het paswoord enkel kan terugvinden op dit proces verbaal van installatie. De KLANT erkent ervan op de hoogte te zijn en te begrijpen dat zonder dit paswoord vermeld op dit proces verbaal, zijn gegevens niet meer gerecupereerd kunnen worden.
 • Op regelmatige basis zijn backup rapporteringen (LOGS) door zijn computer gegenereerd te controleren.

4.4. De KLANT erkent dat het niet functioneren van de telecomverbinding niet de verantwoordelijkheid van Adbackup Enterprise is. De KLANT erkent dat de opslag niet kan plaatsvinden indien deze verbinding niet naar behoren functioneert.

4.5. De KLANT erkent te weten en te aanvaarden dat de verbindingen tussen zijn installatie en de back-up server het gebruik van een telecomverbinding inhouden waarvan hij alleen de kosten draagt.

4.6 De KLANT verzekert dat de totaliteit van de aan Adbackup Enterprise verstrekte gegevens in deze overeenkomst eerlijk en echt zijn en verbindt er zich toe om Adbackup Enterprise zo snel mogelijk te verwittigen ingeval van wijziging van de gegevens.

4.7 De KLANT verbindt er zich toe om de ter beschikking gestelde software enkel voor zichzelf te gebruiken of te laten gebruiken door een firma waarvan hij direct of indirect voor meer dan 50% eigenaar is.

4.8 Het is de verantwoordelijkheid van de KLANT om op regelmatige basis bij wijze van test zijn bestanden van de backupserver van Adbackup Enterprise te recupereren zodat hij ingeval van dataverlies zeker is dat hij zijn verloren bestand(en) kan recupereren.

4.9 De KLANT wordt er door Adbackup Enterprise van op de hoogte gesteld, welke besturingssystemen de dienst van Adbackup Enterprise ondersteunt. De KLANT verbindt er zich toe zijn computer(s) met recente versies van de voormelde besturingssytemen uit te rusten. Indien de KLANT zijn computer(s) hun besturingssysteem niet update binnen de zes maanden nadat Adbackup Enterprise er hem bij aangetekend schrijven heeft toe aangemaand, zal onderhavige Overeenkomst van rechtswege verbroken worden en zal artikel 2.3 van toepassing zijn.

4.10 De KLANT verbindt er zich toe alle geleden schade binnen de 48 uur schriftelijk aan Adbackup Enterprise te melden door middel van een aangetekende zending met ontvangstbewijs.

Artikel 5 : Garantie

5.1 Verzekering: Adbackup Enterprise heeft een verzekering Professionele Burgerlijke Aansprakelijkheid afgesloten ten bedrage van 1 miljoen (1.000.000,00) EURO per schadeclaim per verzekeringsjaar voor het geval dat Adbackup Enterprise verantwoordelijk zou gesteld worden voor het niet nakomen van haar verplichtingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst, hetzij op een contractuele basis, hetzij op een extra contractuele basis of voor gelijk welke andere reden.

5.2 Adbackup Enterprise garandeert dat de dienst beschreven in de inleiding naar best vermogen en met de nodige bekwaamheid zal geleverd worden zodat de gegevens die door de KLANT naar de back-up server gestuurd werden beschikbaar blijven voor recuperatie.

5.3 Adbackup Enterprise geeft geen enkele garantie op gebied van software die zij niet geleverd heeft in het kader van deze overeenkomst. Dit geldt indien er wijzigingen of aanpassingen gebeuren zonder toelating van Adbackup Enterprise of één van haar afgevaardigden.

5.4 Adbackup Enterprise sluit elke expliciete of impliciete garantie uit tenzij ze in onderhavige overeenkomst bepaald werd.

Artikel 6 : Beperking van de verantwoordelijkheid

6.1. De verantwoordelijkheid van Adbackup Enterprise per schadeclaim is beperkt tot de directe en/of voorzienbare schade.

6.2 Adbackup Enterprise zal niet verantwoordelijk zijn, wat ook de schade is:

 • i) Indien er bij de KLANT functiestoornissen optreden aan software en/of apparatuur die niet door Adbackup Enterprise geleverd werden in het kader van onderhavige overeenkomst na ondertekening door de KLANT van het proces verbaal van installatie.
 • ii) Indien er functiestoornissen aan de software werden veroorzaakt door wijzigingen of aanpassingen aangebracht door andere personen dan Adbackup Enterprise of haar afgevaardigden en dit zonder voorafgaande toelating van Adbackup Enterprise of haar afgevaardigden. Er geldt ook geen enkele verantwoordelijkheid ingeval van de uitsluitingen zoals geformuleerd in artikel 3.8.3 van deze overeenkomst.
 • iii) Voor de door de KLANT gekozen telecomverbinding en / of voor het niet functioneren van deze verbinding.
 • iv) Voor gegevens die op de te backuppen computer staan maar die niet werden aangeduid om gebackupt te worden op de server van Adbackup Enterprise.
 • v) Voor de illegale inhoud van de bestanden die door de KLANT werden aangeduid om te backuppen.
 • vi) Voor het verlies van paswoord(en) die de KLANT nodig heeft om zijn gegevens te kunnen recupereren in het datacenter van Adbackup Enterprise.
 • vii) Voor elk feit waarvan aangetoond kan worden dat het onafhankelijk is van de wil van Adbackup Enterprise.

6.3 De licentievoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de software van de Dienst zijn eveneens geldig voor de KLANT.

6.4 Adbackup Enterprise heeft geen enkele verantwoordelijkheid nopens contractuele verplichtingen tussen de KLANT en andere Internet gebruikers, noch inzake verplichtingen tussen de KLANT en zijn Internet en/of telecom provider.

Artikel 7 : Confidentialiteit

7.1.1 Elk van de partijen verbindt er zich toe om al het mogelijke te doen zodat de informatie en de documenten geleverd door de andere partij in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst strikt vertrouwelijk blijven..

7.2 De gegevens die door de KLANT aan Adbackup Enterprise worden toevertrouwd, worden gecodeerd aan de hand van een coderingsleutel. De toegang tot de coderringsleutel wordt bekomen door een paswoord dat de KLANT tijdens de installatie eigenhandig dient in te geven en waarvan enkel de KLANT eigenaar is. Dit paswoord zorgt ervoor dat de gegevens van de KLANT zowel tijdens de verzending van en naar de backupserver alsook tijdens de opslag op de backupserver gecodeerd en beschermd zijn. Ingeval de KLANT zijn paswoord niet meer kent, is het voor Adbackup Enterprise en voor de KLANT onmogelijk om de KLANT zijn opgeslagen gegevens te decoderen en te recupereren.

7.3 De verplichting van confidentialiteit tussen de partijen blijft ook geldig na het einde van onderhavige overeenkomst.

Artikel 8 : Eigendomsrecht en intellectueel recht

De KLANT aanvaardt en erkent dat onderhavige overeenkomst hem niet toelaat het eigendomsrecht noch het intellectueel recht te verwerven van de software en alle andere documenten die door Adbackup Enterprise in het kader van deze overeenkomst ter beschikking werden gesteld.

Artikel 9 : Betalingsmodaliteiten

9.1 De totaalprijs van de overeenkomst zoals bepaald in de bijlage van de bijzondere voorwaarden vertegenwoordigt ten aanzien van Adbackup Enterprise onder meer een bijdrage tot haar exploitatiekosten, kosten voor het gekwalificeerde personeel belast met de installatie, de opleiding en het onderhoud, haar aankoop en/of financieringskosten van de installatie bij een derde, haar kosten voor de opslag van gegevens, haar administratieve en boekhoudkundige beheerkosten. De verschuldigde maandelijkse bijdragen worden vooruitbetaald via een domiciliëring op de bank- of postcheckrekening van de KLANT.

9.2 De betaling van de facturen dient te gebeuren bij de ontvangst van de factuur. Door de ondertekening van onderhavige overeenkomst stemt de KLANT in met de betalingen via domiciliëring en geeft hij gelijktijdig de domiciliëringsopdracht aan de instelling waar hij zijn rekening bezit. Aangezien banken soms meerdere weken nodig hebben om de domiciliëring te activeren verbindt de KLANT er zich toe om de facturen te betalen bij ontvangst ervan. Adbackup Enterprise zal de KLANT via e-mail verwittigen van zodra de bank van de KLANT de activering van de domiciliëring bevestigt heeft. Vanaf dat moment zal Adbackup Enterprise de maandelijkse bijdragen innen via de geactiveerde domiciliëring. De niet-betaling van een factuur na de tweede aanmaning zal van rechtswege aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst ten laste van de klant en tot toepassing van artikel 2.3.

9.3 Krachtens deze overeenkomst brengt elke verschuldigde som acht dagen na de factuurdatum Adbackup Enterprise van rechtswege en zonder ingebrekestelling 10% interest op. Bovendien zal acht dagen na de ingebrekestelling via een aangetekende brief elke niet uitgevoerde betaling forfaitair verhoogd worden met 15%, met een minimum van 65 Euro (vijfenzestig euro), als schadeloosstelling voor de administratiekosten veroorzaakt door de laattijdige betaling. Ingeval van niet betaling door de KLANT behoudt Adbackup Enterprise zich het recht om haar eigen verplichtingen op te schorten.

9.4 Ingeval van wanbetaling van de facturen heeft Adbackup Enterprise het soevereine recht zolang alle sommen van de openstaande facturen niet zijn betaald, de toegang van de KLANT tot zijn gegevens op de backupserver op te schorten. Zelfs indien de KLANT alsdan geen toegang tot zijn gegevens heeft zal Adbackup Enterprise, gezien deze laatste nog steeds het beheer zal voeren van de opslag en bescherming van de informaticagegevens van de KLANT, tot volledige facturatie van de prijs van de dienst overgaan, conform de bijzondere algemene voorwaarden.

9.5 Adbackup Enterprise behoudt zich het recht voor de gefactureerde bedragen aan te passen in functie van de index van de consumptieprijzen, waarbij de maand waarin huidig contract werd getekend als referentie zal dienen.

Artikel 10 : Activeringskosten

Bij de ondertekening van onderhavige overeenkomst betaalt de KLANT na vijf en twintig dagen het bedrag van de activeringskosten vernoemd in bijlage. De activeringskosten zullen apart gefactureerd worden.

Artikel 11 : Overdracht en inpandgeving van de overeenkomst

11.1. Adbackup Enterprise is uitdrukkelijk gemachtigd om onderhavige overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen of in pand te geven, met dien verstande dat deze overdracht of inpandgeving in geen enkel opzicht de vorm of de voorwaarden van de genoemde overeenkomst wijzigt.

11.2. Een gewone brief of gewone vermelding op de maandelijkse facturen kan gelden als kennisgeving aan de KLANT van een overdracht van schuldvorderingen in hoofdsom en toebehoren (interesten, schadebedingen, enz.)

11.3 Bovendien zal de betaling van deze factuur door de KLANT beschouwd worden als erkenning van de gesloten overdracht. Een dergelijke overdracht houdt voor de KLANT de verplichting in om aan de nieuwe schuldeiser te betalen maar brengt geen enkele wijziging aan de andere verplichtingen van de KLANT of van Adbackup Enterprise mee.

11.4. De KLANT verbindt er zich toe zo nodig alle documenten te ondertekenen, alle formaliteiten te vervullen en alle wijzigingen aan te brengen in de betalingsopdrachten die hem zouden gevraagd worden bij een dergelijke overdracht of inpandgeving.

Artikel 12 : Berichtgeving

Tenzij anders vermeld, zal elke noodzakelijke of toegelaten kennisgeving schriftelijk dienen te gebeuren of per fax of per aangetekende brief met ontvangstbewijs of moet deze eigenhandig bezorgd worden op het adres van de respectievelijke partijen. Elke wijziging van de gegevens van één van de partijen moet onmiddellijk schriftelijk aan de andere partij doorgegeven worden.

Artikel 13 : De bevoegdheid

Voor de uitvoering van de onderhavige overeenkomst kan elk van beide partijen kiezen tussen de woonplaats op het adres van haar maatschappelijke zetel of haar vestiging zoals opgegeven in onderhavige overeenkomst. Adbackup Enterprise en de KLANT komen uitdrukkelijk overeen om alle geschillen die verband houden met de interpretatie of de uitvoering van onderhavige overeenkomst voor te leggen aan de bevoegde rechtbanken van 1000 Brussel. Voor ieder geschil dat ressorteert onder de bevoegdheid van de Vrederechter is de Vrederechter van het nieuwe 3de kanton van Brussel als enige bevoegd.

Oodrive, de betrouwbare partner voor het beheer van uw gevoelige gegevens

Meer informatie gebruiksaanwijzing Contacteer ons